• 10.2.2016 ,יום ד', א' באדר תשע"ו

תנאי שימוש באתר האינטרנט "וואלה!"


מבוא

 

חברת וואלה! תקשורת בע"מ (להלן: "וואלה!" או "החברה") מקדמת בברכה את המשתמשים בשירותיה. אתר וואלה! משמש כשער כניסה לרשת האינטרנט. השימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים (לרבות בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות טלפונים סלולאריים, טכנולוגיית WAP, אינטרנט סלולארי, SMS, טלוויזיה בפס רחב, שידור בלוויינים, ברשתות כבלים,WEB TV פקסימיליה, טלפונים ווידאו לסוגיהם, וכן כל אמצעי קצה אחר) כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

בתקנון זה:

 

"תכנים" - כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידיאו, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, המאפשר צפייה בתכנים, בין אם תכנים אלו בבעלות וואלה! ובין אם הם בבעלות צד ג', המאפשר לוואלה! זכות שימוש בהם.

 

"האתר" או "אתר החברה" – אתר וואלה! (על ערוציו) וכל אתר אינטרנט המצוי בבעלות של וואלה! וכל אתר אינטרנט הקשור או המסונף לוואלה! או לאתרים כאמור.

 

תקנון זה מוסיף על יתר התקנונים הפרטניים המופיעים באתר. במקרה של סתירות או אי התאמות בין תנאי תקנון זה לבין תנאי התקנונים הפרטניים האמורים, יגבר האמור בתקנונים הפרטניים על האמור בתקנון כללי זה בכל הקשור לשירותים השונים הניתנים באתר, עליהם חלות הוראות התקנונים הפרטניים.

 

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

השימוש באתר

 

השימוש באתר, לרבות בתכנים ו/או בשירותים ו/או במוצרים הכלולים בו, מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן.

 

השימוש באתר נחשב להסכמה משתמעת לכך שאתה מסכים לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי תקנון זה.

 

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות החברה, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי וואלה! בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. המידע המופיע באתר אינו בגדר המלצה לרכישת מוצר או שירות כזה או אחר ואין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.

 

ידוע למשתמש באתר, כי שימוש בשירותים מסוימים באתר מוגבל למשתמשים בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות מחייבות. היה ובחר גולש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס לעשות שימוש באתר, לרבות בתכנים ו/או שירותים ו/או מוצרים הכלולים בו, יראו את שימוש הגולש הנ"ל כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס החוקי שלו לעשות כן.

וואלה! רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים ו/או המוצרים ו/או התכנים המוצעים או הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי וואלה! בקשר לכך.

 

וואלה! אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי וואלה!, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל וואלה! או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, וכן כי המוצרים ו/או השירותים המסופקים במסגרת האתר יהיו נקיים מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים  ו-וואלה! לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. וואלה! אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מבלי לגרוע מן האמור, החברה אינה אחראית לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

 

כמו כן, אתה מאשר כי ידוע לך כי מסירת פרטים והרשמה באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.


לשימת לבך, וואלה! שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר באמצעות קישור זה - לתקנון.

 

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט של וואלה! ניתן לפנות לנציגים מטעמה בכתובת דוא"ל support@walla.net.il וואלה! תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.תכנים המפורסמים בוואלה! על ידי גולשים

 

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר, אך כך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:

 

תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום . תנאי שימוש בפורומים; ראו נספח א) או לצ'ט בו הנך נמצא (למידע נוסף - לתנאי שימוש בצ'ט; ראו נספח ב).

 

וואלה! רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

 

זכור: התכנים שתמסור לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

 

וואלה! לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

 

דע, כי במשלוח תכנים לפרסום "בוואלה", הנך מקנה "לוואלה" רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה (ראה הרחבה תחת הכותרת "קניין רוחני", להלן). משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לפרסום ב"וואלה".

עליך לדעת, כי כל מידע שתמסור לפרסום בוואלה! יהא גלוי לכל משתמש אחר ברשת האינטרנט. על כן, עליך לנהוג בהיגיון, בזהירות ובתבונה במסירת פרטים אישיים ותנאי תשלום, כמו גם בטיפול בתגובות המתקבלת אצלך בעקבות השימוש באתר או בעקבות פרסום פרטים מזהים כלשהם.

וואלה! ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי הקצה השונים. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים (משפטנים, רופאים, מבטחים וכיוצא באלה). וואלה! מבהירה, כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית, והינו בגדר המלצה בלבד. משכך, וואלה! אינה אחראית לתכנים אלה ולתוצאות - ישירות ועקיפות - של השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

יתכן כי באתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחר ולוואלה! אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות שכאלה, הנך מאשר ומסכים כי וואלה! אינה אחראית לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים ("החומרים") שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשר ומסכים כי וואלה! לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.

תכנים כלכליים

 

בוואלה! תמצא תכנים בנושאים כלכליים, לרבות מידע על שוק ההון, שערי ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב והמניות הישראליות הנסחרות בחו"ל, נתונים מצרפיים אודות חברות ציבוריות, מידע בדבר המסחר במטבע חוץ וידיעות אחרות. 

 

על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו בדיוק המרבי, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה, עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, ובכלל זה רכישת או מכירת ניירות ערך או במטבע חוץ. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שתמצא בוואלה!, תיעשה על אחריותך בלבד.


קניין רוחני

 

 מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר האינטרנט וואלה! – לרבות, מבלי לגרוע, בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב, תכנים אודיו-ויזואליים וכל חומר אחר הכלול באתר - הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין וחלקם אף מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר בהעברת המשך (re-transmission) להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של וואלה! או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות, בכתב ומראש. שמה של וואלה!, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של וואלה!.

 

על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום בוואלה! נשארות בבעלותך. עם זאת, עליך להישמר, שלא למסור לוואלה! תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום בוואלה!, הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בר-רשות להתרת פרסומם בוואלה!. במסירת תוכן לפרסום בוואלה!, הנך מקנה לה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת, ובכל מכשיר קצה. 


דואר אלקטרוני (דוא"ל) ופרטיות

 

פרטי הכניסה לכתובת הדוא"ל שלך (ראה פרק ג'-מדיניות שימוש בדואר אלקטרוני ובדואר זבל) ופרטים נוספים אודותיך, לרבות כל נתון אחר שיופר על סמך ניתוח פרטים אלו, אשר הגיעו לידי החברה במסגרת ההרשמה ו/או השימוש באתר, כפופים לכללי הגנת הפרטיות של וואלה!. החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר החברה. במקרה זה רשאית וואלה! למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי. למידע נוסף, ראה הכללים בדבר הגנת הפרטיות (ראה פרק ד'-מדיניות הפרטיות בוואלה!).

 

על אף האמור לעיל, דע כי חלק מהשירותים באתרי וואלה! טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך ודרכי ההתקשרות עמך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים טעוני הרישום.

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים יישמרו במאגר המידע של וואלה!. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.

עם רשומך במאגר המידע של וואלה!, תהא וואלה! רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל וואלה! לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לוואלה!. 

יובהר, כי וואלה! אינה מתחייבת כי שירותי הדוא"ל יינתנו כסדרם וללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיו חסינים מפני פריצה לתיבת הדואר האלקטרוני שלך, וכן כי ייתכנו מקרים בהם ימחקו חלק או כל דברי דואר המצויים בתיבה, לרבות רשימות תפוצה. משכך, וואלה! לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - לרבות עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים עקב כך. וואלה! ממליצה לגבות את תיבת הדואר האלקטרוני שלך באמצעים נוספים, שאינם קשורים לרשת האינטרנט.


קניות, פרסומות ומידע מסחרי

 

החברה, וכן מי שקיבל היתר ממנה בכתב, והם בלבד, רשאים לפרסם באתר וואלה! פרסומות ומידע מסחרי מטעמה או מטעם צד שלישי, בכל דרך שתראה לנכון. חל איסור מוחלט למחוק, לפגוע, לשבש, להתערב או להתנגד לכל פרסומת או מידע מסחרי כאמור, בכל אמצעי או דרך. וואלה! תהא רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש.

 

האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לוואלה! אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר.

 

דרך האתר, תוכלו להגיע גם לאתרי האינטרנט של וואלה! שופס, טורס, וואלה! מזל טוב, וואלה! סקול ו-מוגוביהנך מאשר בזאת כי ידוע לך, שאתרים אלו כולם מנוהלים ובאחריות חברות צדדים שלישיים וכי לוואלה! עצמה אין כל אחריות בגין השימוש באתרים אלו וכי לא תשמע ו/או תתקבל כנגד וואלה! ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא זה. כמו כן הנך מאשר כי ידוע לך והנך מסכים לכך, כי בכל בעיה ו/או תלונה ו/או טענה הנוגעת לאתרים אלו, יוסדר העניין בינך לבין החברות המנהלות את האתרים האלו, בהתאם לתנאי השימוש המופיעים בכל אתר ואתר, ולוואלה! לא תהא כל נגיעה לעניין ו/או אחריות בגינו.

 

וואלה! תהא רשאית להציע לך כמשתמש האתר, מפעם לפעם ובכפוף להסכמתך לכל הוראות תנאי שימוש אלה במלואן וכלשונן, להשתתף במבצעים, חידונים, תחרויות, וכיו"ב, חלקם נושאי פרסים. למידע נוסף, ראו תנאי השימוש בוואלה! ספיישל (ראה פרק ה' - תנאי השימוש בוואלה! ספיישל). 

 

RSS

 

וואלה! תהיה רשאית מעת לעת להציע לגולשי האתר לעשות שימוש בשירות RSS (Real Simple Syndication) ("השירות").

 

ההרשמה לשירות והשימוש בו הינם ללא תשלום. הינך רשאי לסיים את השירות בכל עת, על ידי שימוש בכלים המצויים בתוכנה באמצעותה הינך עושה שימוש בשירות. השימוש בשירות ייעשה לצורך אישי או פרטי בלבד ויש להימנע מעשיית כל שימוש מסחרי בשירות, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מוואלה!.

 

המשתמש בשירות מתחייב כלפי וואלה! לעשות שימוש בשירות אך ורק בפלטפורמות תוכנה שיאפשרו את הצפייה במלוא המידע נשוא הודעת ה-RSS, בהתאם להצגתו באתר ו/או אתרי וואלה! השונים, על דרך של קישור ישיר לדף הרלוונטי באתר ו/או באתרי וואלה! השונים, ללא מסכי תיווך ו/או הצגת פרסומות ו/או קישורים שונים למיניהם. המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא ייעשה שום שימוש בשירות אשר יפגע בכל אופן בקישור הישיר בין הודעת ה- RSSלדף הרלוונטי באתר ו/או באתרי וואלה! השונים.

 

המשתמש מתחייב כי בהצגת הודעת ה-RSS במחשבו האישי הוא יימנע מלתקן, לערוך, להוסיף או לגרוע מהודעת ה-RSS ו/או מהמידע המוצג בדף הרלוונטי אליו מפנה הודעת ה-RSS.

 

וואלה! שומרת לעצמה את הזכות והיא תהיה רשאית בכל עת להפסיק את אספקת השירות, כולו או חלקו, לשנות את מתכונתו ולדרוש מהמשתמשים לחדול מהצגת, הפצת או כל שימוש אחר במידע המבוסס על השירות, לרבות הודעות ה-RSS מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות ולא רק, בגין הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש (וזאת מבלי לגרוע מאף סעד ו/או זכות הנתונה לוואלה! על פי כל דין).

 

המשתמש בשירות מצהיר ומסכים כי בעצם רישומו לשירות, הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לכל נזק, הפסד, אבדן, הוצאות (לרבות אבדן רווח או הכנסה) ו/או כל תוצאה אחרת, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, שייגרמו לו ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו, בגין מעשה ו/או מחדל שיבצע המשתמש בהתבסס על המידע שקיבל במסגרת השימוש בשירות. המשתמש מתחייב לשפות את וואלה! ו/או את נושאי המשרה בה, עובדיה ושלוחיה, מייד עם דרישתה הראשונה לכך של וואלה!, בגין ו/או בקשר עם תביעות ו/או דרישות ו/או נזקים, הפסדים, חבויות, עלויות או הוצאות (לרבות הוצאות הליכים ושכר טרחת עורכי דין סבירים) בהן תישא וואלה!, ללא הגבלת זמן או סכום, בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל של המשתמש בקשר עם השירות, לרבות הפרה של זכויות קניין רוחני.

 

המשתמש בשירות מצהיר ומסכים כי וואלה! ו/או מי מטעמה (לרבות ספקי התוכן או שותפיה העסקיים של וואלה!) לא יישאו בכל אחריות ולא יישאו בשום תשלום, הוצאה, אבדן, נזק וכיו"ב שייגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו, בגין ו/או בקשר עם שימושו של המשתמש בשירות.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך כי וואלה! אינה אחראית ואינה נותנת מצגים בקשר עם זמינות שירות ה-RSS עצמו, המידע בדף הרלוונטי אליו מובילה הודעת ה-RSS, לתוכן המידע המוצג בו, לדיוק או אמיתות הנתונים המוצגים בו, לשיהוי ו/או לעיכוב שייגרם בהזרמת המידע או הנתונים ו/או לליקויים ו/או שיבושים בדרך העברתם או הצגתם ו/או לאי התאמתם של המידע והנתונים כאמור למחשבי ו/או למכשירי הקצה של המשתמש.

 

ידוע למשתמש והוא נותן את הסכמתו לכך כי כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני (ולרבות זכויות יוצרים) במידע נשוא השירות ו/או בלוגו ו/או בסימנים המסחריים אחרים המופיעים בהודעת RSS או בדפים הרלוונטיים אליהם הודעות ה-RSS מפנות, הינן של וואלה! בלבד ו/או (לפי העניין) של ספקי התוכן או שותפיה העסקיים של וואלה! והמשתמש יימנע מלעשות במידע נשוא השירות ו/או בלוגו ו/או בסימנים המסחריים אחרים המופיעים בהודעת RSS או בדפים הרלוונטיים אליהם הודעות ה-RSS מפנות, כל שימוש הפוגע ו/או המונע ו/או המגביל את זכויות וואלה! ו/או צד שלישי כאמור. 

 

הפסקת שימוש ושיפוי

 

וואלה! רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מפורומים, אי-פרסום טוקבקים,חסימת IP , התחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, העברת דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

 

היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא וואלה!, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 

תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר וואלה!, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.

 

חובות המשתמש

 

השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:

 

(א)       הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה (או צדדים שלישיים, לפי העניין) לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי, למעט על פי הקבוע במפורש בתנאי השימוש, המשתמש יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים הכלולים באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.

 

(ב)       המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע המופץ בו, בתכנים, במוצרים ובשירותים אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.

 

(ג)        המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.

 

(ד)        המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

 

(ה)       המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי מגבלות בקשר לאבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות בעניין זה.פרק א

תנאי שימוש בפורומים של וואלה!

 

פורום הגולשים של וואלה! הינו במה פומבית להבעת דעה בכל נושא. וואלה! מאפשרת לגולשים להשתתף בפורום הגולשים, לכתוב הודעות שיופיעו בפורום הגולשים, לכתוב תגובות לכתבות המתפרסמות באתרי וואלה! ולעיין בהודעות של גולשים אחרים בפורום הגולשים או בתגובות להודעות, והכל בהתאם ובכפוף לכל הוראות התקנון ולתנאי השימוש שבפרק א' זה:


1.         הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי:

 

1.1       תנאי השימוש בפורום גולשים יחולו, בשינויים המחויבים, גם על כתיבת ומסירת תגובה לכתבה באתר וואלה! ועל העיון בתגובות של גולשים אחרים.

 

1.2       התוכן המופיע בפורום הגולשים אינו התוכן המסופק על ידי וואלה!, וכי וואלה! אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנכונות, דיוק, טיב ואמינות ההודעות בפורום הגולשים, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת פורום הגולשים.

 

1.3       וואלה! אינה אחראית לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף, שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבפורום הגולשים, או מצפייה ו/או שימוש במידע המופיע בקישוריות לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים המופיעים בפורום הגולשים.

 

1.4       התוכן וההודעות המופיעים בפורום הגולשים הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים בפורום.

 

1.5       בשימוש בפורום הגולשים אתה עלולים להיות חשופים למידע שגוי, מטעה, פוגעני, בלתי חוקי וכד', וכי לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה מוואלה! בעניין זה.

 

1.6       פורום הגולשים חשוף לכלל הגולשים ברשת האינטרנט, והצפייה בתכנים המוצגים בפורום הגולשים והגישה אליהם אפשריות הן באמצעות הסלולאר והן באמצעות מקורות מגוונים ברשת האינטרנט (מעצם טבעה של הרשת ובהתאם לנוהגים המקובלים בתחום) או באמצעות כל מדיה אחרת או כל אמצעי אחר אשר מאפשרים גישה אל פורום הגולשים ו/או אל אתרי אינטרנט.

 

1.7       וואלה! רשאית להציג את התכנים שבפורום הגולשים באתר ובאתרים אחרים עמם וואלה! מצויה בשיתוף פעולה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 

1.8       וואלה! אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה לפורום הגולשים.

 

1.9       אין להניח כי הזהות שמייחסים לעצמם המשתמש בפורום הגולשים הינה זהותם האמיתית, ואין להניח כי כותבי הידיעות יודעים כי המידע שהם מספקים הינו אמיתי ו/או מדויק.

 

1.10     וואלה! רשאית, אך לא חייבת, להסיר ו/או למחוק כל הודעה או תגובה בפורום הגולשים, או חלק ממנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של וואלה! או של מי מטעמה, אם היא חורגת מהנורמות הראויות בעיני וואלה! לפורום גולשים, לרבות אך לא רק תגובה שיש בה משום תועבה, פגיעה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, הפרה, לשון גסה, נושא מגונה או איסור על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא. במקרה בו תימחק תגובה או שימחקו חלקים ממנה כאמור, וואלה! אינה חייבת ליידע איש או להתריע בדבר הסרת ו/או מחיקת המידע. במקרה של מחיקה כאמור לא תהא לך כל טענה כנגד וואלה! ו/או מי מטעמה.

 

1.11     וואלה! רשאית לבצע בתכנים שבפורום הגולשים כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר, הפעלת האתר והצגת התכנים באתר (לרבות בין היתר הקלטה, העתקה, אחסון, המרה ושידור).

 

1.12     וואלה! רשאית לעשות שימוש בתכנים שבפורום הגולשים צורך יחסי ציבור.

 

1.13     וואלה! רשאית לעשות בתכנים שבפורום הגולשים שימושים נוספים על פי שיקול דעתה, ככל שהם סבירים או מקובלים בתחום תכני הגולשים באינטרנט.

 

2.         כמשתתף בפורום הגולשים הנך מסכים ומתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול כדלקמן:

 

2.1       לא לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינם חוקיים ו/או מפרים הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיקים ו/או מאיימים ו/או גסים ו/או מטרידים ו/או פוגעניים ו/או גזעניים ו/או משמיצים ו/או עלולים להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלולים לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

 

2.2       לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.

 

2.3       לא לפגוע בפרטיותו של גולש אחר (להעביר מידע באמצעות הפורום או באמצעים אחרים על גולש אחר, לרבות שמו, מספר הטלפון שלו, פרטי מנוי תכנת המסרים בה הוא משתמש או כל אמצעי זיהוי אחר).

 

2.4       לא לשלוח לפורום הגולשים מידע העלול לשדל משתמש אחר ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק.

 

2.5       לא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולים לגרום לנזק לאתר וואלה! או למשתמש בפורום הגולשים.

 

2.6       לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין.

 

2.7       לא לפרסם ו/או להציע למכור טובין או שירותים למטרות מסחריות.

 

2.8       לא לערוך או להעביר סקרים, תחרויות, משחקי פירמידה או מכתבי שרשרת.

 

2.9       לא להוריד מהרשת (Download) קובץ או תוכן אחר שפורסם בידי משתמש אחר בפורום הגולשים, אשר ידוע לך, או מן הדין סביר שידוע לך, כי אסור להפיצם בדרך זו.

 

2.10     לא לזייף או למחוק אזכור של פרטי מחבר, הודעות משפטיות או אחרות, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים ו/או כתבות ו/או תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול בקובץ ו/או טקסט ו/או תמונה שנטענו ו/או הועלו באופן אחר על הרשת.

 

2.11     לא להגביל או למנוע את השימוש וההנאה של משתמש אחרים בפורום הגולשים.

 

2.12     לא להעלות לפורום הגולשים הודעות פרסומיות בצורה ישירה או במסווה של הודעות תוכן.

 

2.13     לא להעלות קבצים (Upload) המכילים תוכנות או כל חומר אחר שחלות עליו זכויות צדדים שלשיים כלשהם, ובכלל זה זכות קניין רוחני, זכות הפרטיות, זכות הפרסום וכד'.

 

2.14     לא לשלוח הודעות המהוות משלוח דואר זבל לפי הוראות הדין ולקיים את כל הוראות פרקים ב', ג' ו-ד' לתקנון זה בכל הנוגע להודעות בפורום הגולשים.

 

3.         המשתמש ו/או כותב ו/או שולח ההודעות לפורום הגולשים, מסכים בזאת ומתחייב לשפות את וואלה! בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו, ושאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.

 

4.         הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי וואלה! אינה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמש בפורום הגולשים, ובנוסף היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלה ידועים לה) במקרים הבאים:

 

4.1       אם השימוש שעשה המשתמש בפורום הגולשים ו/או החומר ו/או המידע אותם פרסם המשתמש בפורום הגולשים או עשה בהם שימוש - אינו חוקי.

 

4.2       אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג' כלשהו ו/או על ידי הרשות המוסמכת.

 

4.3       אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלה.

 

4.4       אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בהם שימוש נדרשים להגנת האינטרסים של וואלה!.

 

4.5       אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש נדרש לשם הגנה על חיי אדם, שלמות גופו או כבודו.

 

4.6       אם וואלה! נדרשת לגלות את החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש מכוח צו שיפוטי או פסק-דין.

 

5.         וואלה! שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש בפורום הגולשים בכל עת שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה המוחלט, והמשתתף בפורום הגולשים מתבקש לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים. ניתן לעיין בנוסח העדכני באמצעות הקישור הבא - http://friends.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=disclaimer#app_a

 

6.         כמו כן, וואלה! תהא רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי, וללא מתן הודעה מראש, את פורום הגולשים, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה בגין כך.

 

7.         וואלה! עושה כמיטב יכולתה כדי לאתר חומר פוגעני ו/או מפר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות כל דין. עם זאת, באם הנך, כמשתמש, מאמין כי מידע ו/או חומר המתפרסם בפורום הגולשים הועתק באופן שפוגע בזכויותיך, ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בך ו/או בצד שלישי ו/או הפרת חוק כלשהו - אנא הודע על כך מיידית לוואלה! בצירוף פרטים מלאים.

 

 

פרק ב

תנאי שימוש בצ'ט - וואלה!

 

מערכת הצ'טים של וואלה! הינה במה להבעת דעה בכל נושא. העקרונות המנחים את מערכת הצ'טים של וואלה! הינם עקרון חופש הביטוי מחד, ושמירה על חוקי מדינת ישראל מנגד. מערכת הצ'טים של וואלה! מזמינה אותך להביע דעתך מעל במה זו, תוך שמירה על חוקי המדינה וכללי המשחק המקובלים, וזאת כדי לאפשר דיון פורה, יעיל והוגן. וואלה! מאפשרת לגולשים להשתמש במערכת הצ'טים של וואלה!, והכל בהתאם ובכפוף לכל הוראות התקנון ולתנאי השימוש שבפרק ב' זה:


בתנאי שימוש אלה: "מסרים" - לרבות הודעות, תכנים, מידע או פרטים.

 

1.         כללי התנהגות ושימוש

 

1.1      השימוש בצ'ט הינו בכפוף להוראות כל דין ולתנאי השימוש כפי שיקבעו מעת לעת על ידי וואלה!.

 

1.2      אין לפרסם מסרים המכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק "סוסים טרויאניים", "פצצות לוגיות" ותוכנות עיקוב ברשת.

 

1.3      אין לפרסם בצ'ט מסרים מזיקים ו/או שאינם מדויקים ו/או המהווים תועבה, פגיעה, העלבה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, לשון גסה או בוטה, נושא מגונה או מסרים האסורים על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא.

 

1.4      מסרים המועלים לצ'ט חייבים להיות רלוונטיים לנושא הצ'ט שאליו הם מועלים. מערכת וואלה! רשאית למחוק מסרים שאינם רלוונטיים לצ'ט שאליו הם מועלים, או להעבירם אל הצ'ט הרלוונטי.

 

1.5      אין לפרסם בצ'ט תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או פרסומי, אלא בהיתר מפורש מראש ובכתב מוואלה!.

 

1.6      בבחירת שם לחדרים אין לבחור שם שהינו מזיק, או שיש בו משום תועבה, פגיעה, העלבה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, לשון גסה או בוטה, נושא מגונה או מסרים האסורים על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא.

 

1.7      אין להעביר מסרים המעודדים מעשים שעלולים לגרום לעבירות פליליות, לחבות אזרחית או להפרת חוק או תקנה, מקומית, ארצית או בינלאומית.

 

1.8      אין לפרסם בצ'ט מסר אשר זכויות היוצרים בו אינן שייכות לך, אלא אם קיבלת למטרה זו את הסכמת בעל זכויות היוצרים בכתב ומראש. כמו כן, אין לפרסם בצ'ט כל סימן מסחר, פטנט או מידע אחר אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך.

 

1.9      אין להפריע לשימושו של כל משתמש אחר ו/או כל ישות אחרת בצ'ט.

 

1.10    וואלה! שומרת לעצמה את הזכות להגביל ו/או לחסום ו/או למנוע מגולש גישה ו/או שימוש לכל שירות באתר, לרבות כתיבה וקריאה בצ'טים, וזאת ללא מתן התראה או הסברים לגולש מראש או בדיעבד.

 

לצורך כך, וואלה תהא רשאית להשתמש ביישומון (applet), אשר יתקין קובץ DLL במחשב הגולש, המסוגל לזהות את המחשב ממנו מתחבר הגולש לשירות הצ'אט של וואלה, על ידי הצלבת מספר נתונים סיריאליים ממחשב הגולש. בטרם הפעלת היישומון, תופיע התראה במחשב הגולש, ותהיה לגולש האפשרות לסרב להפעלת היישומון. הגולש אינו חייב להסכים להפעלת היישומון אולם אז לא תהא ההשתתפות בצ'אט אפשרית.

 

1.11    אסור לפרסם , לכתוב, ולהפיץ מספרי טלפון בכל צורה שהיא . אין לכתוב באותיות או לכתוב מספרים בחדרים או בלובי או בשיחות פרטיות. כל הפרה של סעיף זה תאשר לחברת הצ'אט למנוע מהמשתמש לחזור ולהשתמש בצ'אט של וואלה!.

 

1.12    אסור למשתמשים בצ'אט לרשום או לפרסם או להפיץ כתובות או מספרי דירות . כל הפרה של סעיף זה תאפשר למנהלים לחסום את המשתמש מלגלוש בצ'אט.2.         הצהרות המשתמש והתחייבויותיו

 

2.1      ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר, או בגין התגובות שיעוררו פרסום פרטים או מידע מטעם משתמש באתר. השימוש באתר יעשה על אחריותו המלאה והבלעדית של כל גולש.

 

2.2      ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי יתכן ובעתיד, באופן זמני או לאורך זמן ממושך, לא יהא הצ'ט זמין בשל צרכי תחזוקה ו/או צרכים אחרים וכי ממשקי השימוש בצ'ט עשויים להשתנות מעת לעת.

 

2.3      ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי וואלה! אינה ערבה לכך ששימושך בשירות הצ'ט יהא מובטח ו/או שלא יופרע על ידי משתמש אחר ו/או פורצים לשירות ו/או ללא שגיאות.

 

2.4      ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי קיימת אפשרות שמשתמש אחר ו/או פורצים יעבירו אליך חומר משמיץ, לא מדויק, גס, מגונה, תקיף, חומר תועבה, לשון הרע, חומר מאיים או כל מידע לא חוקי אחר ו/או חומר מזיק מכל סוג שהוא. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי לא תהא לך כל טענה כנגד וואלה! בגין נזק ו/או כל אובדן או הפסד, עקיף ו/או ישיר, כתוצאה מהעברת מידע זה.

 

2.5      ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי וואלה! אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי הצ'ט יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, כי תקלות באתר תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. תיקון פגמים באתר ייעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של וואלה!.

 

2.6      ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי כל שימוש בחומר שאינם בעלי זכויות היוצרים בו, ללא הרשאתו של בעל הזכויות, עלול להפר זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או כל זכות אחרת לפי העניין וכי תעמוד לבעל הזכות עילת תביעה כנגדך.

 

2.7      ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי השימוש בצ'ט ו/או באתר אינם יוצרים ו/או מקנים לך כל זכות שהיא בהם.

 

2.8      הודעות זבל, הצפות, פרסומות ומכתבי שרשרת אסורים בהחלט.

 

2.9      ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי חל עליך איסור מוחלט לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות המערכת, או להפר אבטחה או אימות או להתערב באופן כלשהו במערכות ו/או ברשתות המחוברות לצ'ט, או להפר חוקים ו/או תקנות ו/או מדיניות ו/או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות.

 

2.10    ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי כל הפרת האבטחה של המערכת ו/או של רשת התקשורת, עלולה לחייבך בחבות אזרחית או פלילית על פי דין. כמו כן, ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי וואלה! רשאית לחקור מקרים בהם כרוכות הפרות כמצוין לעיל, וכן היא רשאית לערב ו/או לשתף פעולה עם רשויות החוק כנגד כל משתמש שמעורב בהפרת האבטחה, הכל על פי דין.

 

2.11    ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי וואלה! שומרת על זכותה לחשוף את זהותך (או כל מידע אחר) במקרה של פעילות משטרתית או משפטית נגדך.

 

2.12    ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי וואלה! ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם כתוצאה מהודעות שפרסמתם, ללא יוצא מן הכלל. שימושך באתר מהווה הסכמה ברורה לכך שאתה, ככותב ההודעה, הנך האחראי היחיד והישיר על תוכנה ועל התוצאות - הישירות והעקיפות - הנובעות ממנה. כמו כן, אתה תשא באחריות מלאה ובלעדית לתוצאות הנובעות משימושך במידע שפורסם על ידי משתמשים אחרים בצ'ט. שימושך באתר מהווה גם הסכמה ברורה לכך, שהנך פוטר את וואלה! ו/או מי מטעמה מכל אחריות שהיא על הודעותיך.

 

2.13    וואלה! לא תהא אחראית בשום מקרה בקשר עם השימוש בצ'ט או תכנים הנכללים בצ'ט או בכל אתר קשור ו/או בקשר עם האפשרות או היעדרה של אפשרות להשתמש בשירות ובאתרים קשורים לכל נזק, ובין השאר - לאובדן שימוש, הפרעה לעסק ו/או לכל נזק, ישיר או עקיף, ספציפי, אקראי, תוצאתי ו/או מכל סוג שהוא (לרבות הפסד רווחים) ללא קשר לסוג הפעולה, אף אם וואלה! ידעה ו/או יידעה אותך על אפשרות להיווצרות הנזקים המפורטים. סעיף זה יחול בכפוף לכל דין.

 

2.14    ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי הנך הנושא באופן בלעדי במלוא הנטל לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש בצ'ט.

 

2.15    ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי משתמשים אחרים ו/או פורצים לשירות עלולים לעשות שימוש שלא כדין במידע שהועבר על ידך ולגרום לך נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, מכל סוג ומין שהוא. לוואלה! לא תהא כל אחריות בשל כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרם לך כתוצאה משימוש לא חוקי של צדדים שלישיים כאמור.

 

2.16    על המשתמש בצ'ט מוטלת מלוא האחריות בגין השימוש בצ'ט, לרבות קשריך עם משתמשים אחרים בצ'ט.

 

2.17    ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי חל איסור חמור על פגיעה בפרטיותם ובכבודם של גולשים אחרים בצ'ט, לרבות מסירת כל פרט מזהה אודותיהם (לרבות שם, גיל, פרטי התקשרות או כל פרט מזהה אחר) באמצעות הצ'ט.

 

2.18    הנך מסכים לשפות את וואלה! בגין כל דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות שכ"ט עו"ד, שנובעת משימושך בשירות, הפרת תנאי שימוש אלה או הפרת זכויות קניין רוחני או זכות אחרת של אדם או ישות על ידך או על ידי משתמש אחר הפועל באמצעות מחשבך או סיסמתך.

 

2.19     הנך מאשר כי ידוע לך וכי הנך מסכים, כי וואלה! תהא רשאית, על פי שיקול לדעתה, למסור פרטי גולש שברשותה לפי דרישת משטרה או על פי צו שיפוטי, ולך לא תהא כל טענה כנגדה בגין מסירת פרטיך האישיים בנסיבות אלה.

 

2.20     וואלה! אינה מפקחת ואינה יכולה לפקח על המסרים המועלים בצ'טים, והיא אינה אחראית בכל אופן שהוא למסרים כאמור. כל האחריות הנובעת מהעלאת מסרים לצ'טים מוטלת על המשתמש שהעלה אותם.

 

פרק ג

מדיניות שימוש בדואר אלקטרוני ודואר זבל


וואלה! מסכימה לאפשר לך להשתמש בשירותי הדואר האלקטרוני שלה (לרבות שירותי דיוור במסגרת פורום הגולשים), בהתאם ובכפוף לכל הוראות התקנון ולתנאי השימוש שבפרק ג' זה:

 

1.         וואלה! אינה מתחייבת כי שירותי הדוא"ל יינתנו כסדרם וללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיו חסינים מפני פריצה לתיבת הדואר האלקטרוני שלך. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי ייתכנו מקרים בהם ימחקו חלק או כל דברי דואר המצויים בתיבת הדואר האלקטרוני שלך, לרבות רשימות תפוצה. משכך, וואלה! לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - לרבות עוגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים עקב כך. וואלה! ממליצה לגבות את תיבת הדואר האלקטרוני שלך באמצעים נוספים, שאינם קשורים לרשת האינטרנט.

 

2.         לשם שמירה על המידע המצוי בתיבת הדואר האלקטרוני שלך, הנך מתחייב כי תשנה את סיסמת הכניסה לתיבת הדואר האלקטרוני שלך, מעת לעת.

 

3.         ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי שירות הדואר האלקטרוני של וואלה! מיועד לשימושו הפרטי של בעל התיבה בלבד. כמו כן ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי השימוש בדואר האלקטרוני של וואלה! לצרכים מסחריים ו/או עסקיים הינו באחריותך הבלעדית והמוחלטת ולא תהיה לך כל דרישה ו/או טענה כנגד וואלה! בגין שימוש שכזה. מובהר מעבר לכל ספק כי במקרה של בעייה ו/או אי אספקה ו/ או שיבושים בשירות הדואר, לא תהא וואלה! אחראית כלפי בעל העסק או כלפי צד לקוחות העסק או כלפי כל גורם אחר בהקשר עם העסק, באשר לשירות, ולא תהא מחוייבת בכל פיצוי או שיפוי באשר לנזק או בעייה.

 

4.         ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי לא ניתן להשתמש בתיבת הדואר האלקטרוני של וואלה! כשרת.

 

5.         ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי חל איסור מוחלט על התחזות לכל גורם שהוא במשלוח הודעות דוא"ל, לרבות אך לא רק, אנשים פרטיים, מוסדות עסקיים, רשויות וגופי ממשל.

 

6.         ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי וואלה! תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לחסום תיבת אלקטרוני שנחשדת בפעילות שהינה בניגוד לתנאי שימוש אלה, למעבר של דואר אלקטרוני נכנס ויוצא.

 

7.         ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי וואלה! תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לסגור ו/או למחוק תיבת דואר אלקטרוני שלא נעשה בה שימוש, ולא נשלח ממנה פריט דואר אלקטרוני במשך שלושה חודשים רצופים לפחות.

 

8.         ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי וואלה! תהא רשאית, על פי שיקול לדעתה, למסור את פרטי תיבת הדואר האלקטרוני שלך שברשותה לפי דרישת משטרה או על פי צו שיפוטי, ולך לא תהא כל טענה כנגדה בגין מסירת פרטיך האישיים בנסיבות אלה.

 

9.         ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי וואלה! תהא רשאית, על פי שיקול לדעתה, למסור את פרטי תיבת הדואר האלקטרוני שלך שברשותה, אם הדבר נדרש לשם הצלת חיי אדם ו/או הגנה על שלמות גופו.

 

10.       איסור על דואר זבל

 

השימוש בשירותי דואר אלקטרוני מותנה במילוי מלא ומדויק של מדיניות אי משלוח דואר זבל כמפורט להלן:

 

10.1     וואלה! מתנגדת לתופעת דואר הזבל הגורמת נזקים כבדים לכל המעורבים במדיום הדואר האלקטרוני, לרבות משתמשיו, ואף מאיימת למוטט כליל מדיום נפלא זה.

 

10.2     נאסר עליך להשתמש בשירותי הדואר האלקטרוני של וואלה! לצורך או בקשר ליצירת ו/או משלוח דואר זבל, ו/או לביצוע כל פעולה הקשורה ביצירת ו/או משלוח דואר זבל, במישרין או בעקיפין, במעשה או במחדל, לרבות לצורך מצג כאילו נשלח דואר כזה משרתי וואלה! ו/או מכתובת הרשומה בשרתי וואלה!, וכן נאסר עליך להרשות לאחר להשתמש בתיבת הדואר שלך או בכתובתך, בכל שימוש הקשור במישרין או בעקיפין במשלוח דואר זבל, והכל כפי שמפורט להלן.

 

10.3     נאסר עליך להשתמש בשירותי הדואר האלקטרוני של וואלה!, תוך הפרת כל דין, כללי או מיוחד, האוסר על יצירת ו/או משלוח דואר זבל, ו/או ביצוע כל פעולה הקשורה ביצירת ו/או משלוח דואר זבל, במישרין או בעקיפין, במעשה או במחדל.

 

10.4     בין היתר, נאסר עליך להשתמש בשירותי הדואר האלקטרוני של וואלה!, תוך הפרת חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, חוק העוולות המסחריות, התשנ"ט-1999, חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001, חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, חוק העונשין, תשל"ז-1977, פקודת הנזיקין [נוסח חדש], ו/או כל תקנה או צו שניתנו על-פי או בהתאם לחוקים האמורים.

 

10.5     הפרת מדיניות איסור משלוח דואר זבל, תקנה לוואלה! הזכות לנקוט נגדך בכל ההליכים המשפטיים להם היא זכאית על-פי דין וכן לסיים כל שירות או תוכן לו אתה מנוי אצל וואלה! או אשר אתה מקבל מוואלה!. כמו כן, במקרה של הפרת מדיניות דואר הזבל מצדך, תהא וואלה! רשאית לחסום את תיבת הדואר האלקטרוני שלך, כך שלא יתאפשר מעבר של דואר אלקטרוני - נכנס ויוצא - בתיבה.

 

לתשומת לבך, מובהר בזאת כי הפרת מדיניות איסור משלוח דואר זבל עלולה לגרור אחריה סנקציות פליליות ואזרחיות וקנס כספי.


דוגמאות להפרת המדיניות

 

כל אחת מההתנהגויות המפורטות להלן מהווה דוגמא להפרה מדיניות הדואר האלקטרוני ודואר הזבל, בין אם מתבצעת במעשה ובין אם מתבצעת במחדל, בין אם ננקטת במישרין ובין אם ננקטת בעקיפין:

*
משלוח דואר אלקטרוני (כחלק מקבוצת נמענים גדולה) לנמען שלא ביקש לקבלו;


*
הטעיית נמען בנוגע לדואר אלקטרוני שהוא מקבל, לרבות בנוגע למקור הדואר או למהותו, למשל על-ידי הטעייה בכל הנוגע לכתובת המקור של דואר אלקטרוני ו/או בשורת הנושא של דואר אלקטרוני;

*
הטעיית מחשב, או כל חומרה או תוכנה, של נמען בנוגע לדואר אלקטרוני אשר הנמען אמור לקבל, לרבות בנוגע למקור הדואר או למהותו, למשל על-ידי הטעיה בכל הנוגע לכתובת המקור של דואר אלקטרוני ו/או בשורת הנושא של דואר אלקטרוני (spoofing) ו/או שימוש במחשבי ביניים ללא רשותם לצורך משלוח דואר אלקטרוני (open relay, open proxy);

*
איסוף כתובות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי או המוני באתרים, בחדרי שיחה מקוונים (chat), בקבוצות דיון מקוונות (forums) או בכל מקום אחר harvesting);

*
שימוש בכתובות דואר אלקטרוני שנאספו באופן אוטומטי או המוני באתרים, בחדרי שיחה מקוונים (chat), בקבוצות דיון מקוונות (forums) או בכל מקום אחר (harvesting);


*
איסוף כתובות דואר אלקטרוני על ידי משלוח המוני של דואר אלקטרוני לכתובות משוערות (directory attack) ;


*
שימוש בכתובות דואר אלקטרוני שנאספו על-ידי משלוח המוני של דואר אלקטרוני לכתובות משוערות (directory attack);


*
משלוח המוני של דואר אלקטרוני ;(bulk email) 


*
שימוש או גרימת שימוש במחשב, או בכל חומרה או תוכנה, של וואלה! לצורך ביצוע אחד או יותר מההתנהגויות המפורטות מעלה.

 

* שליחת דואר אלקטרוני המכיל כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים(worms) , ואנדלים (vandals), יישומים מזיקים (malicious applications), וכיו"ב.

 

* שימוש בתיבת הדואר לצורך קבלת תשובות לדואר אלקטרוני אשר נשלח משרת אשר אינו שייך לוואלה! ו/או אשר לא נשלח מתיבה זו ו/או מתן הרשאה לאחר לבצע שימוש כאמור. לעניין זה הרשאה בין מפורשת ובין משתמעת;

 

* הפצת שם המשתמש ו/או הסיסמא של תיבת הדואר האלקטרוני שלך לצורך אספקת שירותים ותוכן מתוך תיבת הדואר.

 

כל מי שנוקט אחת או יותר מההתנהגויות האמורות ייחשב כמפר מדיניות איסור משלוח דואר זבל.


רשימת ההתנהגויות האמורות אינה ממצה וייתכנו התנהגויות נוספות המהוות הפרה של מדיניות איסור משלוח דואר זבל. 

 

פרק ד

מדיניות הפרטיות באתר "וואלה!"

וואלה! מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמש באתר.  

 


רישום לשירותים


חלק מהשירותים באתרי וואלה!, לרבות השימוש בשירותי הדואר האלקטרוני של וואלה!, טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל ו-וואלה! תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. 

מאגר המידע 

 

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של וואלה!. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

השימוש במידע 

 

בעת השימוש באתרים יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד. וואלה! תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתרי וואלה!, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:
כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים - כדוגמת (אך לא רק) פורומים, משחקים, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתרים.

 

כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את וואלה! לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית. 

 

לשם יצירת אזורים אישיים באתרים, שתוכל להתאים להעדפותיך. 


לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך. 


כדי להתאים מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתרי וואלה! לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגוריך, על-פי הפרטים שמסרת בעת ההרשמה. המידע שישמש את וואלה! לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשמך או בכתובתך. 


וואלה! רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי - הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישלח אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. עם זאת, וואלה! לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. 


ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית. 


לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתרי וואלה!. 


לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם.מסירת מידע לצד שלישי או איסוף מידע על ידו 


וואלה! לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן: 
בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של וואלה!, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לוואלה! ולצד שלישי המוצגות באתרי וואלה!, או במידה ותמסור מידע זה מתוך כתבות פרסומיות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים או למפרסמים אלה המידע הדרוש להם לשם, לרבות לצורך השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית, מסירת מידע נוסף ושמירת הקשר עמך. 

 

במקרה שתפר את תנאי השימוש באתרי וואלה!, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתרים או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה וואלה! רשאית למסור את המידע לפי הנדרש; 

 

אם יינתן צו שיפוטי המורה לוואלה! למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; 

 

כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין וואלה!; 

 

בכל מקרה שוואלה! תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; 

 

אם וואלה! תארגן את פעילות האתרים במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.


וואלה תהיה רשאית להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודותך שנאסף על ידיה בעת שימושך באתרים לשותפיה העסקיים, על מנת שאלו יתאימו עבורך מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתרי אינטרנט שונים לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגוריך. כמו כן, הנך מסכים בזאת כי שותפיה העסקיים של וואלה יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותך באופן עצמאי, לצורך מטרה כאמור.


Cookies 

האתרים משתמשים ב-Cookies ("עוגיות") לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי וואלה!. חלק מה- Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקשים לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקרים מחדש במדורים באתרי וואלה! המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן, ו-וואלה! נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

 

אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי וואלה! או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתרי וואלה! יותאמו להעדפותיך. הואיל וה- Cookies מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies  במחשבך ושיבוץ web beacons  במודעות הפרסומת (להלן:"Cookies" ). תפקיד ה- Cookies הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. אם אינך רוצה לקבלCookies  תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. ייתכן גם שנטרול ה- Cookies  עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן. למדיניות הפרטות של Google ראה: http://www.google.com/intl/en/privacy. שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת Cookies של גוגל (ככל שלא מותקן Cookie  של גוגל על מחשבך) וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.


אבטחת מידע

 

וואלה! מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי וואלה!, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, וואלה! לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

 

בנוסף, אם המידע שבמאגרי וואלה! משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. וואלה! תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לוואלה! לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתרי וואלה! - יוסיף להישמר בוואלה! על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה וואלה! למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לוואלה! לפעול כאמור. 

 


שינויים במדיניות הפרטיות

 

וואלה! רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה.

 

 

פרק ה

תנאי השימוש בוואלה! ספיישל


וואלה! תקשורת בע"מ ("וואלה!"), בעצמה ו/או בשיתוף פעולה עם צדדים שלישיים, עשויה להציע מדי פעם, לך כמשתמש וואלה!, בכפוף להסכמתך לכל הוראות תנאי שימוש אלו במלואן וכלשונן, להשתתף במבצעים, חידונים, תחרויות, וכיו"ב, חלקם נושאי פרסים (להלן - "מבצעים"), שיהיו קשורים ליכולת ו/או הידע של המשתתפים. כל מבצע, חידה ו/או תחרות כאמור ילוו ויהיו כפופים להסברים לגבי אופי ותנאי ההשתתפות, אופן בחירת הזוכים על ידי צוות השופטים, הפרסים וההטבות המוצעים (אם בכלל) וכיו"ב. 

 

ההשתתפות בכל מבצע מן המבצעים מעידה על הסכמת המשתמש לאמור בתנאי שימוש אלה, ולהסברים הספציפיים לגבי אופי ותנאי ההשתתפות של המבצע הספציפי , ולהסכמת המשתמש לאמור בתנאים ו/או בתקנונים הכלליים ו/או בכל תקנון רלוונטי אחר. וואלה! שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה. האחריות המלאה להכרת הוראות תקנון זה כפי שיהיו מעת לעת חלה עליך בלבד. המשך השתתפותך במבצעים מהווה את הסכמתך לכל הוראות התקנון כפי שיהיו במועד השימוש. הנוסחים העדכניים של תקנון שימוש זה, ימצאו בכל עת בכתובת http://go.walla.co.il/takanon 

 

אתה מסכים באופן מפורש לכך כי ההשתתפות במבצעים כאמור הינה על אחריותך בלבד וכי בכל מקרה וואלה! לא תהיה אחראית לכל הוצאה, עוגמת נפש, הפסד ו/או נזק ישיר או עקיף אשר יגרמו לך בכל הקשור למבצעים. 

 

הוראות תקנון זה כתובות בלשון זכר אך הן מכוונות לגברים ונשים כאחד.

לבירורים ושאלות ניתן לפנות לוואלה! בכתובת marketingsupport@walla.net.il 

 

1. רישום למבצע

 

השתתפות במי מן המבצעים כרוכה ברישום למבצע במסגרת אתר וואלה!. הרישום כרוך, ביו היתר, במילוי שם המשתמש והסיסמא שלך בוואלה! חברים. באם אינך רשום במסגרת וואלה! חברים, ביכולתך לבצע רישום. פתיחת חשבון בוואלה! חברים ו/או המשך קיומו, מחייבים מסירת פרטים מדויקים, עדכניים ומלאים, כפי שידרשו מעת לעת. שים לב כי וואלה! שומרת לעצמה את הזכות להקפיא ו/או לבטל את חשבונך ולסרב לאפשר לך לקחת חלק במי מן המבצעים באם השתתפותך הינה בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או בניגוד לתנאים ו/או לתקנונים הכלליים ו/או לכל תקנון רלוונטי אחר ו/או אם הפרטים שמסרת הנם חסרים, בלתי מדויקים, או בלתי מעודכנים ולא תהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין כך.


2. שמירת מידע וחשיפתו; שליחת הודעות ודיוור ישיר 

 

הינך מסכים כי וואלה! תשמור כל מידע אישי אודותיך או אודות רישומך למי מן המבצעים במאגרי המידע שלה ו/או של מי מן הצדדים השלישיים המשתפים עימה פעולה בהצעת המבצע אליו נרשמת. אתה מסכים במפורש כי וואלה! תחשוף מידע זה ללא קבלת רשות נוספת ממך אם היא מאמינה בתום לב כי פעולה זו חיונית כדי:

 

(1)       לציית להוראות כל דין ו/או להגן על זכויותיה של וואלה! ו/או מי מטעמה; 

(2)       לאכוף את הוראות תקנון זה; 

(3)       לפעול כדי להגן על האינטרסים של מנוייה או של אחרים.

 

3. תנאי ומועדי המבצעים

 

אופיו ותוכנו של כל מבצע כמו גם הקריטריונים, התנאים והמועדים הספציפיים לגביו יפורטו במסגרת דפי הרישום וההסבר שילוו כל מבצע ומבצע שיוצע במסגרת וואלה! ספיישל.


וואלה! שומרת לעצמה את הזכות המלאה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך או לקצר את משך הזמן בו יתקיים מבצע כלשהו, או לבטל לחלוטין מי מן המבצעים, ולך ו/או למי מטעמך לא תעמוד כל טענה ו/או זכות כלפי וואלה! ו/או כל צד שלישי אחר בגין ההחלטה כאמור. 


חלוקת פרסים ו/או הטבות במסגרת מי מן המבצעים הינה אך ורק עד גמר המלאי שהוקצה לפעילות תחת המבצע כאמור.


4. הודעה לזוכים

 

ההודעה לזוכים במי מן המבצעים תימסר על פי שיקול דעתה של וואלה!, באחד (או יותר) מן האמצעים הבאים: דואר, טלפון, דואר אלקטרוני. מימושו של קופון זכייה שנשלח בדואר האלקטרוני דורש אישור הזכייה על ידי הגולש על פי מקובל בוואלה!, כהתניה למימושו.

 

5. בעלות וזכויות קניין רוחני 

 

תכני וואלה! ספיישל והמבצעים, לרבות עיצובם, תוכנם, הטכנולוגיות וכל קניין רוחני שבהם (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר) הינם רכושה הבלעדי של וואלה! ו/או מי מטעמה ו/או מי מן הצדדים השלישיים המשתפים פעולה עימה ("זכויות הקניין"). אינך רשאי לעשות כל פעולה, העלולה לפגוע בזכויות הקניין או בזכויות של צד שלישי כלשהו וכל שימוש שאינו בהתאם להוראות תקנון זה מהווה שימוש אסור.

6. הפרת תנאי שימוש

 

וואלה! תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להקפיא ו/או לבטל את החשבון ו/או הרישום שלך למבצע ו/או לשלול את זכותך להשתתף במבצע/ים באם הפרת את תנאי תקנון זה, ו/או תנאי תקנונים ותנאי שימוש אחרים של וואלה! (לדוגמא: התנאים הספציפיים של מי מן המבצעים, תקנון וואלה! חברים, תנאי השימוש הכללים של אתר וואלה! וכו'), אתה תשא באחריות מלאה בגין כל תוצאה, הוצאה ו/או נזק של שימוש בלתי מורשה כאמור, וכמו כן לא תהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי.

7. התקשרויות עם צדדים שלישיים 

 

וואלה! אינה, ולא תהיה, אחראית לכל פרסומת הצעה, מבצע, או התקשרות המוצעת על ידי צד שלישי כלשהו באמצעות אתר וואלה! ו/או וואלה! ספיישל, וכל התקשרות בינך לבין צד שלישי כאמור, תהיה בינך לבין אותו צד שלישי בלבד, ועל אחריותך בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, וואלה! לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך הנובעים מפעולה ו/או מחדל בקשר לפרסום כלשהו ו/או התקשרות עם צד שלישי כאמור, או מנוכחותו של פרסום כלשהו במסגרת וואלה! ספיישל ו/או מי מן המבצעים.

 

8. זמינות השירות

 

וואלה! אינה מתחייבת שוואלה! ספיישל ו/או המבצעים, (לרבות המידע לגבי רישום המשתמשים שנקלט במסגרתם) לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי וואלה!, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת, ו-וואלה! לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

 

9. קישורים (links) לאתרים אחרים

 

יתכן כי במסגרת וואלה! ספיישל ו/או המבצעים, תספק וואלה! קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחר ולוואלה! אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות שכאלה, הנך מאשר ומסכים כי וואלה! אינה אחראית לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים ("החומרים") שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשר ומסכים כי וואלה! לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.

 

10. הגבלת אחריות 

 

המבצעים ותכני וואלה! ספיישל מסופקים לך כמות שהם (AS IS), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי וואלה! ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עמה פעולה בקשר למי מן המבצעים, בגין המבצעים, הוראותיהם, תנאיהם, ניהולם, בחירת הזוכים בהם וכו'.

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אתה מסכים באופן מפורש לכך שבכל מקרה וואלה! לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר יגרמו לך בכל הקשור למבצעים לרבות ומבלי לגרוע: (א) אי תאימות ו/או איכות הפרסים וההטבות המוצעים תחת המבצעים, (ב) אובדן, ו/או שיבוש בנתוני משתמשים שנרשמו למי מן המבצעים (ג) גישה ללא הרשאה או שינוי ללא הרשאה של תכנים או נתונים שלך או כאלו שנשלחו אליך.

 

11. שיפוי

 

אתה תשפה את וואלה!, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק,
הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט 
-
עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון שימוש זה או כל זכות צד ג'.

 

12. תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט 

 

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

 

13. תקפות הוראות תקנון זה

 

במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

פרק ו

שירות שליחת קבצים גדולים

 

במסגרת שירות זה, וואלה! מאפשרת להעלות לשרת וואלה! ולהוריד ממנו קבצים גדולים בהתאם למפורט להלן:

 

1.     כל גולש שמחזיק בתיבת דואר אלקטרוני של וואלה! בהתאם להוראות תקנון זה (לצרכי פרק זה: "המשתמש") יהא רשאי להעלות לאתר קובץ בפורמט שיאושר ע"י וואלה! מעת לעת וזאת באמצעות אפליקציית שליחת קבצים גדולים בוואלה! דואר בתנאי שגודל הקובץ אינו עולה על 500M (להלן: "הקובץ").

 

2.     לאחר העלאת הקובץ לשרת וואלה! כאמור, המשתמש יקבל לתיבת הדואר האלקטרוני שלו דואר אלקטרוני המכיל קישור (לינק) לעמוד נחיתה ממנו תתאפשר הורדת הקובץ.

 

3.     במסגרת השירות, המשתמש יהא רשאי להעביר את הלינק לצדדים שלישיים לצורך הורדת הקובץ על ידם. למען הסר ספק, תנאי תקנון זה חלים על כל שימוש בקובץ או פעילות בקובץ של צדדים שלישיים כלשהם (וצדדים שלישיים כאמור יחשבו ל"משתמשים" לצורך פרק זה).

 

4.     יובהר כי וואלה! רשאית לקבוע מכסת הורדות של הקובץ ו/או להגביל את משך הזמן שבמהלכו ניתן להוריד את הקובץ ו/או לקבוע כל מגבלה אחרת כלשהי, וזאת כפי שיצוין באפליקציית שליחת קבצים גדולים. לאחר מיצוי מכסת ההורדות או חלוף פרק הזמן להורדה או התקיימות איזו מההגבלות שתיקבענה כאמור, לפי המוקדם, וואלה! תהא רשאית למחוק את הקובץ באופן אוטומטי ולהסירו מהשרתים שלה וזאת ללא מתן הודעה כלשהי ומבלי שוואלה! תהא מחויבת לשמור תיעוד כלשהו שלו. יודגש כי באחריותו הבלעדית של המשתמש לדאוג לגיבוי של הקובץ, במידה והוא חפץ בכך.

 

5.     יובהר כי כל הוראות תקנון זה יחולו על שירות זה ועל תכני הקובץ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל:

 

5.1        וואלה! אינה מתחייבת כי שירות זה יינתן כסדרו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או כי השירות יהיו חסין מפני פריצה לקובץ. וואלה! רשאית להפסיק או להשהות שירות זה בכל עת ומכל סיבה שהיא וזאת ללא מתן הודעה.

 

5.2        השימוש בשירות הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי וואלה בגין השימוש ו/או תכונות השימוש בשירות.

 

5.3        וואלה! אינה נושאת באחריות כלשהי לקובץ ו/או לשלמותו והיא רשאית להסירו או למחקו מהשרתים שלה ומכל מקום אחר שברשותה, בכל עת ומכל סיבה שהיא ללא חובת מתן הודעה כלשהי. האחריות לביצוע גיבויים של הקובץ מוטלת על המשתמש בלבד והוא יהיה מנוע מלהעלות טענה כלשהי כלפי וואלה! בכל מקרה של מחיקת הקובץ ו/או פגם כלשהו שייגרם לקובץ.

 

5.4        האחריות לתכני הקובץ מוטלת באופן בלעדי על המשתמש, אשר מתחייב בזאת לקיים את כל הוראות תקנון זה בקשר להעלאת ולפרסום תכנים, לרבות ההוראות המפורטות במבוא לתקנון, בפרק א' ובפרק ב'. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתמש מתחייב כי הקובץ לא יכלול תוכן כלשהו אשר הנו או אשר עלול להיות אחד מבין אלה: תוכן בעל אופי מיני בוטה; תוכן לא חוקי; תוכן מאיים או מטריד; תוכן גזעני, תוכן המוציא לשון הרע; תוכן המעודד לביצוע הסתה או לביצוע עבירה, פלילית או אזרחית; תוכן הפוגע בפרטיות; תוכן מזיק; תוכן הפוגע ברגשות; תוכן שהנו לא חוקי או מהווה הפרה כלשהי של חוק או הסכם; תוכן אשר מפר או עלול להפר זכויות צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זה זכויות קניין רוחני כלשהם; תוכן המכיל וירוס/י מחשב מכל סוג שהוא.

 

5.5        המשתמש יפצה וישפה את וואלה! בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לה בקשר לשירות זה, לרבות בקשר לדרישת או לתביעת צד שלישי שעילתה הקובץ ו/או תכניו ו/או השימוש של המשתמש בשירות, והכל כמפורט בתקנון זה.פרק ז

כללישיפוי

אתה תשפה את וואלה!, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון שימוש זה או כל זכות צד ג'.


תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט 

 

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר, לרבות בקשר התכנים, המוצרים והשירותים המוצעים באתר, הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

 

 

תקפות הוראות תקנון זה

 

במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.